COPORATE OPERATING

นโยบายการดำเนินงาน

22 January 2022
เพื่อให้การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนของประเทศสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บสค. จึงได้กำหน...
22 January 2022
นโยบายการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct Policy)          การได้รับบริการทางการเงินอย...
22 January 2022
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล     ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) จะมีผล บังคั...