นโยบายการบริหารงานของ บริษัท บริหารสินทรัพย์แคปปิตอลชัวร์ จำกัด
22 January 2022

เพื่อให้การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนของประเทศสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บสค. จึงได้กำหนดทิศทางและนโยบายในการประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ เพื่อเป็นหลักให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในองค์กรยึดถือนำสู่การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้

นโยบายของCPSAMC.pdf